Kategorie

Výrobci

CENTRUM DIGESTORI

Odběr novinek

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 V našem internetovém obchodě poskytujeme podmínky pro uplatnění reklamací, které jsou v souladu s platným občanským zákoníkem.

Prodejce poskytuje záruku na kvalitu a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta specifikovaná u výrobku. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu  s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Zásilková služba dodá a kupující převezme od zásilkové služby zboží, které uhradí kupní cenu. Součástí zásilky je i dodací list nebo potvrzený záruční list (faktura je Vám zaslána v elektronické podobě, není-li předem domluveno jinak). V případě vlastního odběru zboží Vám bude po zaplacení vystaven doklad o koupi (na přání je možné ho zaslat elektronickou podobou).

Pokud je zboží dodáno přepravcem, je kupující povinen zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je zboží v porušeném obalu nebo má-li kupující při převzetí podezření nebo pochybnosti, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží. Pozdější reklamace způsobené vinou dopravce i zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře je nutno co nejdříve písemně informovat prodávajícího.

Při uplatnění reklamace se musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího a je v záruční lhůtě. K tomuto účelu doloží doklad o koupi, dodací list, fakturu nebo potvrzený záruční list.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě potřebné k odbornému posouzení vady a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které jsou neslučitelné s jeho funkčností. Reklamaci nemůže kupující uplatnit v případě, že se jedná o vady, které zavinil vlastní dopravou, montáží, nevhodným skladováním, nedodržením podmínek pro užívání zboží (např. i uložením matrace na špatný typ podložky nebo nevhodný rošt), nešetrným zacházením, neodbornou manipulací, neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se také nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů. Při zakoupení matrace je kupující povinen se řídit návodem na ošetřování matrace, který je součástí příbalového letáku matrace, nebo informacemi na stránkách výrobce.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Běžným opotřebením se rozumí změna barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu (např. zvlnění materiálu, změna rozměrů, žmolkování), částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů (ČSN EN ISO 3385), trvalá deformace (proležení), která nepřesahuje 2 cm.

Pokud bude reklamace zamítnuta, uvede se tato skutečnost v reklamačním protokolu.

Reklamaci uplatňujte písemně. Pro reklamaci použíte reklamační list, který nám zašlete  poštovní službou. Můžete využít tiskopis REKLAMAČNÍ LIST (pdf - klikněte pro stažení), kde máte veškeré údaje a náležitosti pro nás důležité předepsané. Prosíme přiložit nebo ofotit doklad o koupi a záruční list. Pokud budete mít dotaz nebo budete potřebovat více informací k řešení Vaší reklamace, můžete kontaktovat reklamační oddělení na lince 722 350 722

Pokud není zboží předáno osobně a je zasíláno prodávajícímu, je nutno zásilku pojistit a neposílat dobírkou.
Reklamované zboží musí být řádně vyčištěno, zbaveno nečistot a hygienicky nezávadné dle obecných hygienických zásad. Musí být vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození a ušpinění.

Adresa pro zaslání reklamace:
Zahradní 576
Skuteč
53973

  • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného  odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 
  • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. 
  • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.


O vyřešení Vaší reklamace budete vyrozuměni písemně. Zboží z vyřízené reklamace Vám bude předáno i s výsledky reklamace.

V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zboží zákazník řádně využívat.

Po uplynutí záruční doby pro daný výrobek zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této době uplatněny.